Regulamin sklepu internetowego uniprofil.pl

I.    Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy Uniprofil  jest własnością firmy TREND LISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Złota 197; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967120, NIP 573-24-32-960; REGON: 151568829,
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sklepu. Klient korzystający ze Sklepu oświadcza, iż korzystanie ze Sklepu i jego usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
 3. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu jest akceptacja Regulaminu.
 4. Prezentowane zdjęcia i nazwy produktów są własnością Sklepu i są chronione prawami autorskimi.
 5. Możliwe kanały komunikacji ze Sklepem :
  1. za pośrednictwem poczty e-mail uniprofil@uniprofil.pl
  2. telefonicznie (Infolinia) nr: 515038125, 515038101
  3. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej tj. ul. Złota 197, 42-200 Częstochowa
 6. Korzystanie przez Klienta z możliwości kontaktu telefonicznego ze Sklepem jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sklep ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient .

II.    Definicje

 1. Sklep – platforma internetowa, sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.uniprofil.pl będący własnością firmy TREND LISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Złota 197, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967120, NIP 573-24-32-960; REGON: 151568829.
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Cookies – niewielkie database tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

III.    Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Uniprofil, też za pośrednictwem Infolinii , którego przedmiotem jest sprzedaż m.in. drzwi, ościeżnic, klamek, listw opasowych i innych produktów wskazanych na stronach Sklepu, a także Sklep dostarcza narzędzia umożliwiające zaprojektowanie drzwi do indywidualnych potrzeb Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania z „Kreatora” znajdują się w zakładce na stronie głównej.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Przy każdym produkcie znajduje się opis z podaniem m.in. ceny, koloru, innych właściwości .
 4. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności oraz II pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji Klienta, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Klient ma bezwzględnym zakaz dostarczania w/w treści.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu i jego usług.
 8. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu i oferowanym w jego ramach usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Sklepem.

IV.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Celem skorzystania ze sklepu nie jest wymagana rejestracja, jednak konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wówczas to dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, a Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów, chyba że strony postanowią inaczej lub ze względu na charakter zawartej umowy, świadczenie dalsze usługi nie jest możliwe. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.  
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następujących treści:
  1. przystępuje do korzystania z usług w Sklepu całkowicie dobrowolnie,
  2. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
  4. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (termin wypowiedzenia wynosi 14 dni) jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do zamówienia,
  5. klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i nie udało się ich usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, jak podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail lub adres zamieszkania Klienta.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub adres siedziby Sklepu.
 8. Sklep oświadcza, iż skorzystanie z prawa żądania usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

V.    Zamówienia, warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. Wymagania techniczne dla Klienta chcącego skorzystać ze Sklepu :
  1. przeglądarka Firefox 70 (lub nowsza), Chrome 100  (lub nowsza), Opera 86 (lub nowsza), Microsoft Edge 100 (lub nowsza),
  2. aktywny adres e-mail,
  3. połączenie z Internetem,
  4. włączona obsługa Javascript.
 2. Informacje  o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po złożeniu zamówienia przez Klienta (wypełnienie wymaganych pól), postępowanie zgodnie z instrukcjami na stronie,  kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz ostaecznie akceptacji zamówienia przez Sklep. Brak akceptacj przyjęcia zamówienia przez Sklep jest jednoznaczny z niezawarciem umowy. 
 4. Kupujący po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie w terminie do 3 dni roboczych, w innych wypadku zamówienie przestaje wiązać. Wraz z linkiem Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu (stanowi to wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych powszechnie obowiązującym prawem).
 5. Zamówienie zawierające dane niekompletne, nieprawdziwe lub takie, które nie mogą być zweryfikowane, nie będą przyjmowane do realizacji.
 6. W wypadku zamówienia przez Infolinię Konsument jest obowiązany do podania adresu e-mail, na który zostanie wysłana informacja o treści zamówienia (treści proponowanej umowy), a także wysłana treść Regulaminu i wypełnienie innych obowiązków informacyjnych nałożonych na Sklep.  
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi  od 1- 6 tygodni, w wyjątkowych  przypadkach może się przedłużyć, o czym będziemy informować.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem wpłaty przez kupującego 30 % wartości zamówienia w przypadku wyboru transportu firmowego lub odbioru osobistego, bądź 100 % wartości zamówienia w przypadku wysyłki kurierem .
 9. Do każdego towaru zakupionego w Sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT. W przypadku wysyłki kurierem faktura VAT zostanie wysłana pocztą po odbiorze towaru.
 10. Kupujący może anulować zamówienie do momentu wpłacenia zaliczki za zamówiony towar.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu, tak aby nie naruszać praw Klienta i przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień zaakceptowanych przez Sklep (sprzedawcę).
 12. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Przedstawione ceny w cennikach są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i inne składniki ceny. Do zamówienia – w zależności od wyboru Klienta – może zostać doliczony koszt wysyłki (zamieszczono poniżej).

VI.    Sposób i termin zapłaty. Formy płatności

 1. Sklep umożliwia następujące formy płatności (wybór możliwy podczas składania zamówienia ):
  1. przelew bankowy – po złożeniu zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje potwierdzenie zawierające numer zamówienia oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty. Termin zapłaty to 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, po tym terminie w przypadku braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane;
  2. płatność przy odbiorze osobistym;
  3. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu przy ul. Złotej 197 w Częstochowie, w terminie wcześniej ustalonym telefonicznie bądź przez e-mail;
  4. płatność u kierowcy – w przypadku zdecydowania się na transport firmowy, płatność za towar należy uregulować u kierowcy.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem wpłaty przez kupującego 30 % wartości zamówienia w przypadku wyboru transportu firmowego lub odbioru osobistego, bądź 100 % wartości zamówienia w przypadku wysyłki kurierem.

VII.    Wysyłka i odbiór towaru (Forma i koszty dostawy)

 1. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia.
 2. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź transportu firmowego.
 3. W innym wypadku koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem uwzględniając liczbę kilometrów oraz wartość zamówienia.
 4. Przesyłkę nadaną w danym dniu roboczym do godziny 16, kupujący otrzymuje w ciągu dwóch dni roboczych .
 5. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.
 6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

VIII.    Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, według parametrów podanych przez Klienta (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta). Towar  oferowany  standardowo  obejmuje: ościeżnice stałe, listwy opasowe, ćwierćwałki, drzwi Decor pełne, klamki. Pozostałe wyroby są wykonywane pod indywidualne zamówienie Klienta  .
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności może być złożone z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie (ale nie musi) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres uniprofil@uniprofil.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres TREND LISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 42-200 Częstochowa, ul. Złota 197
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail .
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5.  Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwracany towar musi zostać odpowiednio zabezpieczony w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń, mogących powstać w trakcie transportu.
 12. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IX.    Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne co do zasady powinno zawierać :
  1. imię i nazwisko;
  2. numer zamówienia;
  3. opis niezgodności towaru z umową;
  4. datę zakupu;
  5. protokół szkody;
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru.
 4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sklep niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać:
  1. mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@uniprofil.pl 
  2. w siedzibie Sklepu.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 8. W przypadku, gdy Sklep nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

X.    Warunki gwarancji

 1. Wszystkie produkty w Sklepie są nowe, pełnowartościowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta od daty sprzedaży zamieszczonej na dokumencie zakupu.
 2. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest dokument zakupu oraz pisemne umotywowanie zaistniałej wady.

XI.    Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klienta na każde jego żądanie .
 2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu, z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie przez Klienta. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdując się w Polityce Prywatności.
 9. Regulamin obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 r.