Polityka Prywatności sklepu internetowego uniprofil.pl

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez Sklep internetowy uniprofil.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od Klientów Sklepu. Administratorem Sklepu Internetowego jest TREND LISOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Częstochowie, ul. Złota 196, 42-200 Częstochowa.

Dokument „Polityka Prywatności” jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Sklep internetowy znajdujący się w domenie firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

II. Dane osobowe, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych, a także umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub w celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
 3. W celu potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgód, których wymaga prawo chroniące dane osobowe, podczas procesu rejestracji zapisywany jest również adres IP, z którego w formie elektronicznej wyrażane są zgody na przetwarzanie danych.
 4. W Sklepie internetowym Administratora znajdującym się pod adresem uniprofil.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe Klientów Sklepu internetowego: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Sklepu internetowego, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Sklepu internetowego może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.
 5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Sklepu

Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego będą: działający w charakterze procesora danych dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kredytowe (o ile zachodzi taka potrzeba), firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie.
 2. Sklep internetowy nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 3. Sklep internetowy może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Klienta w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 1. Klientami Sklepu internetowego mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep internetowy nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.
 2. Administrator Sklepu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie internetowym osób niepełnoletnich ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

VI. Okres przechowywania danych

Sklep internetowy przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług/umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

VII. Prawa Klienta

 1. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Sklepu internetowego dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi/funkcjonalności, w tym oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z takiej usługi/funkcjonalności. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przed zawarciem umowy ze Sklepem internetowym, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych może warunkować wykonanie umowy.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy,
 7. W czasie wykonywania umowy, z przyczyn związanych z indywidualną sytuacją Klienta, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 8. W dowolnym momencie Klient ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VIII. Pliki cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  1. konfiguracji Sklepu Internetowego;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
  3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  4. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.
 8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.